office@extraprotection.ro
Hotline  +40 21 893 3114

Termeni si conditii


Condiții Contractuale privind serviciul Extra-Protecție:

Art. I - Definiții:
Prestator: SC Team R Four SRL sau partenerii sai autorizaţi;
Serviciul: Prestatorul pune la dispoziția Beneficiarului un sistem de identificare a bagajului în cazul în care este pierdut sau deteriorat până la aeroportul de destinație. În schimbul prețului serviciului, Prestatorul va aplica pe bagaj o etichetă autoadezivă înseriată şi codificată care va conține date de contact ale Prestatorului şi, opţional, ale Beneficiarului. În cazul în care bagajul este pierdut sau deteriorat parțial entitatea sau persoana care îl va avea în posesie va putea contacta cu ușurință Prestatorul sau Beneficiarul în vederea restituirii acestuia. Eticheta autoadezivă se aplică în mod suplimentar faţă de cele ale companiei aeriene iar Beneficiarul va primi o etichetă pereche ce va fi utilizată în procesul de identificare și returnare a bagajului său.
Beneficiar: Pasagerul al cărui bagaj a fost împachetat de către Prestator și care a achiziționat în mod suplimentar Serviciul pentru bagajul în cauză.
Situația în care Beneficiarul are dreptul la compensație: Compensația se va achita în cazul în care bagajul pentru care Prestatorul a furnizat Serviciul este pierdut definitiv sau deteriorat iar condițiile agreate prin prezentul contract sunt îndeplinite integral.
Valorile compensației:
• până la 3000 Euro (echivalent în lei) pentru pierderea definitivă a bagajului;
• până la 800 Euro (echivalent în lei) pentru deteriorări ale bagajului.
Durata de valabilitate a serviciului: intră în vigoare după realizarea formalităților de check-in, în condițiile în care bagajul a fost împachetat cu folie la unul din punctele de lucru ale Prestatorului în interiorul aeroportului, până la momentul ridicării bagajului de la aeroportul de destinație.

Art. II - Condițiile de acordare a compensației:
Pentru a beneficia de compensația oferită de Prestator, următoarele condiții trebuie întrunite cumulativ:
- bagajul cu privire la care este înaintată solicitarea de compensare a fost împachetat în folie de protecție la unul dintre punctele de lucru ale Prestatorului;
- Beneficiarul a achiziționat Serviciul pentru respectivul bagaj;
- bagajul în cauză a fost pierdut sau deteriorat parțial/total;
- Beneficiarul a notificat Prestatorul în termen de 72 de ore de la momentul aterizării pe aeroportul de destinație cu privire la neregularitate și a completat formularul: "Solicitare de Compensare" disponibil pe web-site-ul www.extraprotection.ro;
- Beneficiarul a fost deja despăgubit de către compania aeriană pentru pierderea sau deteriorarea bagajului;
- cu ocazia completării formularului Raport de neregularitate - "Property Irregularity Report - PIR" prin care a fost reclamată neregularitatea către compania aeriană, Beneficiarul a indicat faptul că bagajul era împachetat în folie pentru securizare şi avea aplicată eticheta autoadezivă înseriată şi codificată, menţionând seria înscrisă pe etichetă.

Art. III - Procedura de urmat în vederea obținerii Compensației:
• Dacă în momentul aterizării pe aeroportul de destinație Beneficiarul observă dispariția sau deteriorarea bagajului, trebuie să anunțe compania aeriană și să urmeze procedura instituită în acest sens de către aceasta;
• În termen de 72 de ore de la momentul aterizării pe aeroportul de destinație Beneficiarul trebuie să notifice Prestatorul cu privire la neregularitate și să completeze formularul "Solicitare de Compensare" disponibil pe web-site-ul www.extraprotection.ro.
Ulterior Beneficiarul are obligația de a transmite Prestatorului următoarele documente în copie:
1. biletul de avion, tichetul de îmbarcare şi etichetele pereche emise de către Prestator;
2. bonul fiscal ce face dovada împachetării bagajului la Prestator precum și a achiziționării Serviciului;
3. Raportul de neregularitate - "Property Irregularity Report - PIR" prin care a reclamat neregularitatea către compania aeriană;
4. Toate documentele emise de compania aeriană ce dovedesc faptul că aceasta a achitat o despăgubire pentru pierderea sau deteriorarea bagajului.
Plata compensației este condiționată de prezentarea tuturor acestor documente.

Art. IV - Limitele compensației
În cazul în care sunt întrunite condițiile agreate de părți în prezentul contract, Beneficiarul va primi o compensație care se va încadra în mod obligatoriu în următoarele limite:
- compensația oferită de Prestator nu poate fi mai mare decât suma achitată de compania aeriană pentru pierderea sau deteriorarea bagajului; - valoarea totală cumulată a sumei achitate de compania aeriană și a compensației oferite de Prestator nu poate depăși limitele prevăzute la art. I din prezentul contract pentru fiecare dintre cele două categorii de neregularităţi.

Art. V - Solicitări ce nu întrunesc condițiile pentru acordarea compensației:
Beneficiarul nu este îndreptățit să primească compensația în cazul în care suma solicitată de la compania aeriană în urma neregularităţii este acoperită în totalitate de compania aeriană.
Eventualele bunuri de primă necesitate achiziționate de Beneficiar sau cheltuieli urgente făcute de acesta ca urmare a pierderii sau deteriorării bagajului nu fac obiectul prezentului contract.

Art. VI - Clauze Finale
În cazul în care sunt întrunite condițiile agreate prin prezentul contract, Prestatorul va achita compensația în maxim 90 de zile de la data la care va primi de la Beneficiar documentele ce atestă plata efectivă a despăgubirii de la compania aeriană.
Beneficiarul are dreptul să primească o singură compensație pentru fiecare bagaj pierdut sau deteriorat/total sau parțial.
În cazul în care bagajul este găsit Beneficiarul are obligația de a notifica Prestatorul în vederea închiderii solicitării. În cazul în care deja a fost achitată compensația, Beneficiarul are obligația de a returna suma încasată de la Prestator în termen de 15 zile de la data la care bagajul i-a fost returnat.
Prin achitarea Serviciului, Beneficiarul a luat la cunoștință și este de acord întru totul cu prezentele dispoziții contractuale ce reglementează raporturile dintre părți cu privire la acest Serviciu oferit de Prestator. Beneficiarul confirmă prin achiziționarea Serviciului că a avut posibilitatea să ia la cunoștință de prezentele clauze anterior achiziționării Serviciului, fie direct de la reprezentanţii Prestatorului fie de pe web-site-ul www.extraprotection.ro
Prezentul contract nu este și nu poate fi considerat în nici o modalitate un contract de asigurare. Mai mult, nici un element cuprins în prezentul acord nu are natura celor prevăzute în materia asigurărilor.
Legea aplicabilă prezentului contract este legea Română. În situația în care apar neconcordanțe între versiunile în limba română, engleză și italiană ale contractului, versiunea în limba română va prevala. În cazul apariției oricărui tip de dispute sau litigii legate de executarea sau interpretarea prezentului contract, părțile vor încerca să le soluționeze pe cale amiabilă, iar in caz contrar litigiile vor fi soluționate de către instantele competente de la sediul Prestatorului.